Nasza misja

O nas » Nasza misja

Wizja, która nam przyświeca:
1.    Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom, w którym wszyscy czują się dobrze.
2.    Wysoko wykwalifikowana i systematycznie doskonaląca się kadra pedagogiczna stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twórczej aktywności dziecka.
3.    Nasi wychowankowie posiadają wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu.
4.    Naszych wychowanków cechuje śmiała, otwarta i twórcza postawa wobec ludzi i otaczającego świata.
5.    W kolorowych, jasnych i dobrze wyposażonych salach  dzieci rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają umiejętności i wiedzę  zgodnie z indywidualną drogą rozwoju.
6.    Tworzymy przedszkole bogato  wyposażone  w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
7.    Funkcjonalnie i estetycznie urządzony ogród stwarza okazję do bezpiecznych zabaw twórczych.

Nasza misja:
1.    W pracy wychowawczo-dydaktycznej wykorzystujemy innowacje (rozwijanie twórczych zdolności i zainteresowań dziecka)
2.    Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym światem, dobrze przygotowane do podjęcia nauki w
        szkole.
3.    Zapewniamy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka w życzliwej atmosferze, we współpracy z rodziną i środowiskiem.
4.    Stwarzamy sytuacje umożliwiające twórcze działanie i dokonywanie wyboru.
5.    Współpracujemy z innymi placówkami oświatowymi oraz instytucjami kultury, korzystając z ich oferty kulturalno-oświatowej.

 
Zadania priorytetowe naszego przedszkola:
1.    Podejmowanie działań zmierzających do  rozwijania dziecięcej twórczości w różnych obszarach aktywności.
2.    Integrowanie oddziaływań wychowawczych: dom – przedszkole – środowisko.
3.    Stymulowanie i wspieranie indywidualności dziecka.
4.    Przygotowanie dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych.