Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Aktualności » Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Przedszkole ponosi pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka podczas pobytu w przedszkolu. Dlatego też, celem zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu, ustala się następujące procedury dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola oraz zasady dotyczące zachowania w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane z przedszkola przez Rodziców ( prawnych opiekunów ) lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.


Poniższe procedury dotyczą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i Rodziców  lub prawnych opiekunów oraz osób upoważnionych.

1.    Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub osoby przez nich pisemnie upoważnione.

2.    Osobą upoważnioną od do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.

3.    Rodzice (prawni opiekunowie) na początku roku szkolnego składają pisemne oświadczenie o osobach na stałe upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.

4.    W szczególnych sytuacjach dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inne osoby dorosłe zdolne do podejmowania czynności prawnych upoważnione na piśmie przez Rodziców, z wcześniejszym poinformowaniem o tym fakcie Dyrekcji przedszkola. Upoważnienie takie może być w każdej chwili odwołane lub zmienione.

5.    Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka z przedszkola powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela.

6 .  Rodzice (prawni opiekunowie lub osoby upoważnione ) odpowiadają za  bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczyciela oraz od chwili odebrania z grupy i powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.

7.    Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola w ustalonych godzinach tj. od 6.30 do 18.00.

8.    Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

  • rozebrać dziecko w szatni,
  • osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy, do której uczęszcza lub przekazać osobiście nauczycielce dyżurującej.

9.    Osoby odbierające dziecko z przedszkola zobowiązane są do:

  • osobistego odbioru dziecka od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub od nauczyciela dyżurującego
  • ubrać dziecko w szatni.

10.    Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia dziecka do sali do chwili odebrania  przez Rodziców lub osobę upoważnioną.

11.   Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców (prawnych opiekunów lub osoby upoważnione) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka nauczycielce) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby upoważnione.

12. Osoby upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka  z przedszkola winny znać nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu,  bądź też zapytać inna osobę dorosłą lub pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować z zamiarze odebrania dziecka  z przedszkola.

13.    Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem alkoholu.

14.    O wypadku każdej odmowy wydania dziecka, należy poinformować Dyrekcję Przedszkola, która podejmie czynności nawiązania kontaktu z Rodzicami lub prawnymi opiekunami.

15. W przypadku losowym, niemożności odebrania dziecka do godziny 18.00 Rodzice zobowiązani są telefonicznie powiadomić przedszkole o fakcie spóźnienia się i ustalić godzinę odbioru.

16.    W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebranie do godz. 18.00, nauczycielka zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie Rodziców lub inne osoby upoważnione.

17.    W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców lub osób upoważnionych, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

18.    Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy Komisariat Policji o niemożliwości skontaktowania się z Rodzicami lub osobami upoważnionymi.

19.    Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać aktualny telefon  kontaktowy.

20. Życzenie jednego z Rodziców dot. nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców, musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

21. Nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu, nie są a tym samym nie mogą być     upoważnione przez Rodziców (prawnych opiekunów) lub inne osoby upoważnione – do chwilowego sprawowania opieki nad rodzeństwem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola pozostawionym przez Rodziców w sali zajęć lub przedszkolnym ogrodzie, celem dokonania czynności nie związanych z przyprowadzaniem lub odebraniem dziecka z przedszkola. (np. wnoszenie opłat, indywidualne rozmowy pomiędzy Rodzicami, indywidualne rozmowy z nauczycielami).

22. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dzieci z ogrodu  bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie  z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź  po pozostawioną zabawkę.

23. Ze zrozumiałych względów uprzejmie prosimy wszystkie osoby odbierające dzieci  o nie przynoszenie dodatkowych napojów i słodyczy dla swoich dzieci.

24. Na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego mogą przebywać tylko osoby (Rodzice, opiekunowie, osoby upoważnione), których dzieci uczęszczają naszego przedszkola.

25. Jednocześnie uprzejmie prosimy o nie przyprowadzanie psów, kotów i innych zwierząt na teren przedszkola i plac zabaw, a także o nie pozostawianie zwierząt uwiązanych do ogrodzenia wokół przedszkola.